فایل فانکشن وردپرس function

get_stylesheet_directory(): رشته

در این مقاله

مسیر فهرست راهنما را برای موضوع فعال بازیابی می کند.

برگشت

رشته مسیر به دایرکتوری شیوه نامه موضوع فعال.

اطلاعات بیشتر

منبع

wp-includes/theme.php

کپی 

function get_stylesheet_directory() {
	$stylesheet     = get_stylesheet();
	$theme_root     = get_theme_root( $stylesheet );
	$stylesheet_dir = "$theme_root/$stylesheet";

	/**
	 * Filters the stylesheet directory path for the active theme.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $stylesheet_dir Absolute path to the active theme.
	 * @param string $stylesheet     Directory name of the active theme.
	 * @param string $theme_root     Absolute path to themes directory.
	 */
	return apply_filters( 'stylesheet_directory', $stylesheet_dir, $stylesheet, $theme_root );
}

قلاب

apply_filters (‘stylesheet_directory’، رشته $stylesheet_dir ، رشته $stylesheet ، رشته $theme_root  )

مسیر فهرست راهنما را برای موضوع فعال فیلتر می کند.

استفاده می کندشرح
get_theme_root()wp-includes/theme.phpمسیر دایرکتوری themes را بازیابی می کند.
get_stylesheet()wp-includes/theme.phpنام شیوه نامه فعلی را بازیابی می کند.

نمایش 1 مورد دیگر

استفاده شده توسطشرح
wp_set_template_globals()wp-includes/template.phpجهانی های مورد استفاده برای بارگذاری الگو را تنظیم کنید.
get_block_asset_url()wp-includes/blocks.phpنشانی وب یک دارایی بلوک را دریافت می کند.
wp_theme_has_theme_json()wp-includes/global-styles-and-settings.phpبررسی می کند که آیا یک طرح زمینه یا والد آن فایل theme.json دارد یا خیر.
WP_Theme_JSON_Resolver::get_style_variations()wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.phpتغییرات سبک تعریف شده توسط موضوع را برمی گرداند.
wp_generate_block_templates_export_file()wp-includes/block-template-utils.phpصادراتی از قالب ها و قطعات قالب فعلی را از ویرایشگر سایت در مسیر مشخص شده در یک فایل ZIP ایجاد می کند.
_get_block_template_file()wp-includes/block-template-utils.phpفایل الگو را برای یک اسلاگ معین از موضوع بازیابی می کند.
_get_block_templates_files()wp-includes/block-template-utils.phpفایل های قالب را از موضوع بازیابی می کند.
WP_Theme_JSON_Resolver::get_file_path_from_theme()wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.phpمسیر فایل داده شده را می سازد و بررسی می کند که قابل خواندن باشد.
locate_block_template()wp-includes/block-template.phpیک قالب بلوکی با ویژگی برابر یا بالاتر از یک فایل قالب PHP مشخص می‌یابد.
solve_block_template()wp-includes/block-template.php«wp_template» صحیح را برای رندر برای نوع الگوی درخواست برمی‌گرداند.
WP_Debug_Data::debug_data()wp-admin/includes/class-wp-debug-data.phpتابع استاتیک برای تولید داده های اشکال زدایی سایت در صورت لزوم.
WP_Customize_Manager::prepare_starter_content_attachments()wp-includes/class-wp-customize-manager.phpپیوست های محتوای آغازین را آماده می کند.
get_theme_file_path()wp-includes/link-template.phpمسیر یک فایل در موضوع را بازیابی می کند.
get_theme_file_uri()wp-includes/link-template.phpURL یک فایل در موضوع را بازیابی می کند.
_load_textdomain_just_in_time()wp-includes/l10n.phpدامنه های متنی افزونه و طرح زمینه را به موقع بارگیری می کند.
get_editor_stylesheets()wp-includes/theme.phpURL های صفحه سبک ویرایشگر ثبت شده را بازیابی می کند.
validate_current_theme()wp-includes/theme.phpبررسی می کند که تم فعال فایل های مورد نیاز را داشته باشد.
get_locale_stylesheet_uri()wp-includes/theme.phpURI شیوه نامه محلی شده را بازیابی می کند.
load_child_theme_textdomain()wp-includes/l10n.phpرشته های ترجمه شده طرح زمینه کودک را بارگیری می کند.
wp_templating_constants()wp-includes/default-constants.phpثابت های وردپرس مرتبط با قالب را تعریف می کند.

کمتر نشان دادن

تغییرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید