اطلاع‌رسانی

خبر و اطلاع رسانی

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده7ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ایرانگردی و جهانگردی ﻣﺼﻮب1370/7/7و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي و در راﺳـﺘﺎي اﺟﺮایی ﺷـﺪن ﻣﺼـﻮﺑﻪ427 ﺷـﻮرای عالی اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫنگی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1384و ﻫمچنین در ﺟﻬﺖ گسترش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨگ ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی، ﺑﺮﺧﻮرد کرﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و در چهارچوب ﺑﻨﺪ 7کﺪ اﺧﻼق گردشگری ﻣﺼﻮب 199ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎنی گردشگری ، […]

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر بیشتر بخوانید »

لباس دنیزیا

فروشگاه لباس دنیزیا فروشگاه اینترنتی دنیزیا دنیز یا دنیزیا نام اکانت اینستاگرامی است که به ظاهر فروشگاه اینترنتی و اینستاگرامی لباس و مانتو زنانه است، این ادعای فرد یا افراد کلاه برداری است که از طریق اینستاگرام نسبت به فریب افراد در فضای مجازی می کنند و هیچگونه محصولی برای شما ارسال نخواهند کرد و

لباس دنیزیا بیشتر بخوانید »