گردشگری

قوانین سفارت تایلند

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای گردشگری تایلند این محتوا در خردادماه ۱۴۰۳ از وبسایت رسمی سفارت تایلند در ایران به آدرس https://tehran.thaiembassy.org باز نشر شده است. نوع ویزا این نوع ویزا برای متقاضیانی صادر می شود که قصد ورود به تایلند با هدف گردشگری، آموزشی (موی تای، ورزش تایلندی، کلاس آشپزی تایلندی، غواصی) را […]

قوانین سفارت تایلند بیشتر بخوانید »

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده7ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ایرانگردی و جهانگردی ﻣﺼﻮب1370/7/7و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي و در راﺳـﺘﺎي اﺟﺮایی ﺷـﺪن ﻣﺼـﻮﺑﻪ427 ﺷـﻮرای عالی اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫنگی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1384و ﻫمچنین در ﺟﻬﺖ گسترش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨگ ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی، ﺑﺮﺧﻮرد کرﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و در چهارچوب ﺑﻨﺪ 7کﺪ اﺧﻼق گردشگری ﻣﺼﻮب 199ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎنی گردشگری ،

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر بیشتر بخوانید »