ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده7ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ایرانگردی و جهانگردی ﻣﺼﻮب1370/7/7و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي و در راﺳـﺘﺎي اﺟﺮایی ﺷـﺪن ﻣﺼـﻮﺑﻪ427 ﺷـﻮرای عالی اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫنگی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1384و ﻫمچنین در ﺟﻬﺖ گسترش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨگ ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی، ﺑﺮﺧﻮرد کرﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و در چهارچوب ﺑﻨﺪ 7کﺪ اﺧﻼق گردشگری ﻣﺼﻮب 199
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎنی گردشگری ، ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر تکریم ارﺑﺎب رﺟﻮع و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎﻻی گردشگران در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﯾﺮان در15 ﻣﺤﻮر ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.

محور اول:

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت گردشگری، ﺣﻖ گردشگر اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮردوم:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ شرکت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴـاﻓرتی/ﺷـیـگﺮو گردشگر، اﻣکﺎن روﯾﺖ پروانه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و گواهینامه ﻣﺪﯾﺮﻓنی در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکﺖ ﺑﺮاي گردشگر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻮر ﺳـﻮم:

اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان کﺎﻓی در اﺧﺘﯿﺎر گردشگر ﻗﺮارگﯿﺮد. اﻃﻼﻋﺎﺗی اﻋﻢ از ) ﻣﺪت ﺳﻔﺮ
و ﺗﺎرﯾﺦدﻗﯿﻖرﻓﺖ و ﺑﺮگﺸـﺖ؛ ﺷـﻬﺮﻫﺎيﻣﻮرد اﻗﺎﻣﺖ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ؛ ﻧﻮع و درﺟﻪ وﺳﯿﻠﻪﺳﻔﺮ؛ ﻧﻮع و درﺟﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و
ﻧﺸـﺎﻧی دﻗﯿﻖآن؛ ﺳﻄﺢ پﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي اﺧﺘﯿﺎري و اﺟﺒﺎري،ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺒﻮري و ﻧﻬﺎﯾی؛ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧیاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦپﺮوازﻫﺎيچﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ؛ ﻣﺸـﺨﺼـﺎت راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮر و آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس وي،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟی در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ(

ﻣﺤﻮر چهارم:

ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼـﻤﯿﻢگیری آزاداﻧﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگر در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق گردشگری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷـﻤﺮده ﺷﻮد.

ﻣﺤﻮر پنجم:

رﻋﺎﯾﺖ ﺷـﺌﻮﻧﺎت اﺧﻼقی و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺣﺴـﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي را از کارکنان دﻓﺘﺮ/شرکت ﺧﺪﻣﺎت مسافرتی و گردشگری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ کنند.

ﻣﺤﻮر ﺷﺸﻢ:

کنترل مدارک ﺳﻔﺮ مانند (گذرﻧﺎﻣﻪ) ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ از دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ کنند.

ﻣﺤﻮر ﻫﻔﺘﻢ:

گردشگر ﺑﺪاﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﻠﻎ پرداختی چه ﺧﺪﻣﺎتی را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ کرد.

ﻣﺤﻮر ﻫﺸـﺘﻢ:

ﯾک ﻧﺴـﺨﻪ از ﻗﺮارداد اﻣﻀـﺎء ﺷﺪه را که کلیه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ دریافتی ﺑﻪ تفکیک ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻗﯿﺪ ﺷـﺪه و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴـﺎﻓﺮتی و گردشگری اﺳـﺖ و همچنین ﯾک ﻧﺴـﺨﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کامل ﺳﻔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻮرﻧﻬﻢ:

ﺑﺎﺑﺖ کلیه ﻣﺒﺎﻟﻎ پرداختی از دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗی و گردشگری رﺳﯿﺪ ﺻﻨﺪوق را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ کند.

ﻣﺤﻮردﻫﻢ:

رﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻤﺎمی ﻣﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه را از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗی و گردشگری ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ کند.

ﻣﺤﻮرﯾﺎزدﻫﻢ:

در ﺻــﻮرت ﺑﺮوز هرگونه اشکال در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻــﺖ ممکن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان دﻓﺘﺮ/شرکت ﻣﻼﻗﺎت و
مذاکره کند.

ﻣﺤﻮر دوازدﻫﻢ:

در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺴﺘﻨﺪات رﺳمی اﻓﺰایش ﻧﺮخ را از دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ کند.

ﻣﺤﻮرﺳﯿﺰدﻫﻢ:

کلیه ﻣﺪارك ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن اﺟﺮا از دﻓﺘﺮ/ﺷﺮکﺖ اﺧﺬ کﻨﺪ.

ﻣﺤﻮر چهاردﻫﻢ:

دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم کارآمد رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ شکایات ﺣﻖ گردشگر اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮر پاﻧﺰدﻫﻢ:

ﻣﺴـﺎﻓﺮان و گردشگران در ﺻـﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺻﺪر اﻻﺷﺎره ﺑﻪ اداره کﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨگی،
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘی و گردشگری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت کﺘﺒی گزارش کنند.
ﺑﻪاﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده25آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد،اﺻـﻼح، تکمیل،درﺟﻪﺑﻨﺪي و ﻧﺮخ گذاری ﺗﺎﺳـﯿﺴـﺎت گردشگری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب
4/6/1394ھﯾـﺄتوزﯾﺮان و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨگی و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت روﯾﻪ در ذﺧﯿﺮه و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ کردن و ﺻــﯿﺎﻧﺖاز ﺣﻘﻮق ﻣﺴــﺎﻓﺮان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘی کﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی در اﻓﺰاﯾﺶرﺿــﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮدم، ﺣﻤﺎﯾﺖاز ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪگﺬاران و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ گردشگری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾی ذﺧﯿﺮه اﺗﺎق و اﺑﻄﺎل آن در واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘی در ﻗﺎﻟﺐ 30 ﻣﺎده و پنج ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮاي اﺟﺮا و اﻋﻤﺎل در کﻠﯿﻪ ﻣﺮاکﺰ اﻗﺎﻣتی کشور اﻋﻼم میﺷﻮد.

ﺑﺨﺶاول ( ﺷﺮاﯾﻂﻋﻤﻮمی)

ﻣﺎده1. پﺲ از اراﺋﻪي درﺧﻮاﺳــﺖ اوﻟﯿﻪ و اﻋﻼم ﻣﺒﻠﻎ پﯿﺶ پﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳــﻂ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی، ﻣﺘﻘﺎﺿــیﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﺎﻧکی اﻋﻼم ﺷﺪه اﻗﺪام و ﻣﺴﺘﻨﺪات پﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘتضی در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪ اﻗﺎمتی ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺎده2. واﺣﺪﻫﺎياﻗﺎﻣﺘیﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪوﯾﺎﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪدرﺧﻮاﺳــﺖ رزرو را ﺣﺪاکﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت48ﺳــﺎﻋﺖ پﺲ از
وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ کﺮدن ﺷﺮاﯾﻂﻣﺎده ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿیاﻋﻼم کﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده3. ﻗﻄﻌیﺑﻮدن رزرو و ﺷـﺮاﯾﻂـﺪه ﺻـﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﺗﺎرزرو ﺷـﯾﯿﺪﯾﻪـﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و کﻠرزرو ﻣﺴـﯿﻪﺷـﺮاﯾﻂـﺮورو اﻃﻼﻋﺎت ﺿـي
ـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﺷـﯾﺘیـﺪور و ﺗﺎرﻣﻬﻤﺎن، زﻣﺎن ﺻـﯾﺦپﺬﯾﺮش،ـﺪور ﺗﺎـﺆول ﺻـﻧﺎم ﻣﺴـﯾﯿﺪﯾﻪﻋﻠیـﻮصاﻟﺨﺼــﺪه ﺑﺎﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷـ
اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻤﺎم ﻋﻮارﺿیﻗﺎﻧﻮﻧیﺑﺎﯾﺪدر ﺑﺮگﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻣﻨﻈﻮرﺷﻮد.

ﻣﺎده4. ذﺧﯿﺮهاﺗﺎق ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـیوﯾﺎدﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﯿﺎﺣﺘیو ﺟﻬﺎﻧگﺮديو ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻤﺎن اﺳـﺘﻔﺎدهکﻨﻨﺪه ﺻﺎدر و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده5. رزروﻫﺎيﺑﺪون پﯿﺶ پﺮداﺧﺖ وﯾﺎـﻤﺑﺪون ﻣکﺎﺗﺒﻪ رﺳـیـﺐ ﺗﺎو کﺴـﯾﯿﺪﯾﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیـ ﺖ و واﺣﺪ اﻗﺎﻣتی ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـت ﻣﺴﺆوﻟﯿتی در ﻗﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ کودکان زﯾﺮ2ﺳﺎل در ﻫﺘﻞﻫﺎ راﯾگﺎن اﺳﺖ
ﻣﺎده6. اﻓﺮاد زﯾﺮ2ـﺎل از پﺮداﺧﺖ هرگونه هزینه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ2اﻟی12ـﺘﻔﺎده ازـﻮرت ﻋﺪم اﺳــﺎل در ﺻـﺳـ
ﺳﺮوﯾﺲاﺿﺎﻓﻪ، ﻧﯿﻢﺑﻬﺎء و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي12ﺳﺎل ﻧﺮخ ﺑﻪﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده7. ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤی ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق ﺣﺪاکﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖ12ﻇﻬﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﺳﺎﻋﺖ14 اﺳﺖ.
ﻣﺎده8. ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨگﺎم ورود ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی ﺑﺮگ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ رزو را ﺑﻪ پﺬﯾﺮش اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﻣﺎده9. در ﻫﻨگﺎم ورود ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی، ﻣﻬﻤﺎﻧی کﻪ اﺗﺎق ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸـﺎن رزرو ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، کﺎرت ﻣﻠی وﯾﺎ گﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖاﺗﺎق ﺑﻪ پﺬﯾﺮش ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت اراﯾﻪي ﻫﺮگﻮﻧﻪ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘی و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷی از آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ.
واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘی ﺣﻖ ﻧگﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾتی ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎده10. در ﺻـﻮرت پﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻟﻀـﻤﺎن کﺎﻓی ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻤﺎن، واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘی ﺣﻖ ﻧگﻬﺪاريﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘی اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و پﺲ از رؤﯾﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖﻣﻬﻤﺎن، ﺑﺎﯾﺪﻣﺪارك را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺴﺘﺮد کﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼـﺮه: در ﺧﺼﻮصﻣﻬﻤﺎﻧﺎن داﺧﻠی وﯾﺎﺧﺎرﺟی کﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮر و از ﻃﺮﯾﻖدﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي در واﺣﺪﻫﺎي
اﻗﺎﻣﺘی پﺬﯾﺮش ﻣیﺷـﻮﻧﺪ، ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟی وارده از ﺳﻮيﻣﻬﻤﺎن وﯾﺎاراﺋﻪي ﺧﺪﻣﺎت
اﺿـﺎﻓی، ﺑﺎﯾﺪاز ﺳـﻮيـ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی اراﯾﻪـﻮرت واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘ ﺷـﻮد. در ﻫﺮ ﺻـیﺑﻪ ﻧگﻬﺪاريﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘی ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮر ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده11. واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی در ﺧﺼـﻮص ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗﺎﺧﯿﺮوﯾﺎﻟﻐﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮکﺖ وﺳـﯿﻠﻪﺳﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻫﯿچگﻮﻧﻪﻣﺴﺆوﻟﯿﺘیﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن در روز ﻣﻘﺮر،ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂاﺑﻄﺎل رزرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﻧﻮناﻗﺎﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂﺑﺤﺮاﻧی
ﻣﺎده12ـ. چﻨﺎﻧچﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺧﺎﺻــی،رﺧﺪاد ﺑﻼﯾﺎيﻃﺒﯿﻌی،دﻻﯾﻞاﻣﻨﯿﺘیو ﺣﻮادﺛیـﺪ،کﻪ ﺧﺎرج از کﻨﺘﺮل و اراده دو ﻃﺮف ﺑﺎﺷــ
رزرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﻐﻮ ﺷﻮد، وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘیﺑﺎﯾﺪﻋﯿًﻨﺎﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد.
ﻣﺎده13. چﻨﺎﻧچﻪ پﺲ از وارﯾﺰﻣﺒﻠﻎ رزرو و درﯾﺎﻓﺖﺑﺮگ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ،واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیﺑﻪ دﻟﯿﻠیﻏﯿﺮاز ﻣﻮارد ﻣﺎده12ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
اراﺋﻪﻣکﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﺻﺎدره اﻗﺪام کﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮواﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦواﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیدﯾگﺮي
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂو ﻗﯿﻤﺖﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮايﻣﻬﻤﺎناﻗﺪام کﺮده و در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت، ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮداد کﻞ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘی،ﺑﺎﯾﺪﺟﺮﯾﻤﻪايﻣﻌﺎدل
100درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﯾکﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق را ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎنپﺮداﺧﺖ کﻨﺪ.
ﻣﺎده14. ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧیکﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞاز اﻧﺠﺎم ﺳــﻔﺮ ﻣﻨﺼــﺮف وﯾﺎﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮرزرو دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪﻣﺮاﺗﺐ را کﺘﺒیﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی
اﻃﻼع داده و ﺗـﺎﯾﯿـﺪﯾـﻪواﺣﺪ را درﯾﺎﻓﺖکﻨﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮﺗﺎرﯾﺦدر ﺻـــﻮرت اﻣکﺎن و ﺧﺎﻟیﺑﻮدن اﺗﺎق ﺗﺎ15روز ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﺪون
ﻫﺰﯾﻨـﻪﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد. در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻـــﻮرت اﺑﻄﺎل رزرو ﻗﺒﻠیو اﻧﺠﺎم رزرو در ﺗﺎرﯾﺦﺟﺪﯾﺪﻫﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻤﯿﻦﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪاﺳﺖ.
ﻣﺎده15. در ﺻﻮرت رزرو در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘیو ﺟﻬﺎﻧگﺮدي،ﻣﻘﺮرات رزرو گﺮوﻫیاﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده16ـﺎرات. ﺧﺴـواردهﺑﻪ اﻣﻮال واﺛﺎﺛﯿﻪواﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیـﺖ، ﻣگﺮ اﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻤﺎن اﺳـﯾﻨکﻪـدﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﯿﺎﺣﺘیو ﺟﻬﺎﻧگﺮدي
پﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻌﻬﺪ کﻨﺪ.

ﺑﺨﺶدوم (ﺷﺮاﯾﻂاﺧﺘﺼﺎﺻی رزروﻫﺎي اﻧﻔﺮادی)

ﻣـﺎده17. اﻗـﺎﻣـﺖ ﻣﻬﻤـﺎﻧـﺎن در واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﺪرج در ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪرزرو ﺑﻮده و ﺗﻤﺪﯾﺪاﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﺣﺪ
اﻗﺎﻣﺘی اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖﻫﺎيﻧﺼﻒ و ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﺎده18. ورود ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳـﺎﻋﺖ6ﺻـﺒﺢﯾکﺷـﺐ اﻗﺎﻣﺖ کﺎﻣﻞ و پﺲ از آن ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ50درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪکﺎﻣﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﯾکﺷـﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤچﻨﯿﻦدر ﺻـﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮاياﻓﺰاﯾﺶزﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ18ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ50
درﺻﺪ و پﺲ از آن ﻫﺰﯾﻨﻪکﺎﻣﻞﯾکﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ از ﻣﯿﻬﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣیﺷﻮد.
ﺗﺒﺼـﺮه: در ﺻـﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ـﺘﺮاﺻـﻮل ﻣشتری ﻣﺪاری،ﺣﺬف وﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده اﻣکﺎنپذیر اﺳﺖ.
ﻣﺎده19. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ پﯿﺶ پﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي رزروﻫﺎي اﻧﻔﺮادي،ﻫﺰﯾﻨﻪاﻗﺎﻣﺖ ﯾک ﺷﺐ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق اﺳﺖ.
ﻣﺎده20. چنانچه ﻣﻬﻤﺎن در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣتی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧکﺮد و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣکتوب ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀــﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺣﺪ اﻋﻼم ﻧکﺮد، ﻣکﺎن ذﺧﯿﺮهـﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت یک شب ﺧﺎﻟﺷـیـﺪه و ﺗﺎـﺘﻪ ﺷـﻧگﻪ داﺷـﯾﯿﺪ ﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﺟﺎ از روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻃﻞ میﺷـﻮد. در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ، ﺧﺴـﺎرت وارده ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾک ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺒﻠﻎ پیش پرداﺧﺖ گسر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎصی کﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﻗبلی ﻃﺮﻓﯿﻦﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶﺳﻮم( ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻی رزروﻫﺎي گﺮوﻫی از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي
ﻣﺎده21. دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﺑﺎ ﯾﺪدر ﺑﺮگﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ارﺳﺎلی ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣتی،ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ورود و ﺧﺮوج،
ـﺎﻣﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن، اﺳـیـﺎت کﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع اﺗﺎقـ ﺨﺼـو ﻣﺸـﻫﺎ، ﻧﻮع پذیرایی و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎيـ ﻂ رزر و ﻗﺎﺑﻞ پرداخت ﺗﻮﺳـط کﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔکﯿکﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ کﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده22. ﻣﻌﺮﻓیﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی ﺑﺎﯾﺪﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓیﻧﺎﻣﻪﻣﻬﺮ ﺷـﺪه و اﻣﻀﺎء دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘیو ﺟﻬﺎﻧگﺮدي)اﺻﻞ
وﯾﺎﻧﻤﺎﺑﺮ( ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺎده23. در ﺻـﻮرت ﺗﻘﺎﺿـﺎياﺗﺎق ﺑﯿﺸـﺘﺮاز ﺣﺪ ﺗﻮاﻓﻖﺷﺪه از ﺳﻮي دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘیو ﺟﻬﺎﻧگﺮدي،ﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺎﻫﻨگیﻫﺎي
ﻻزم ﺑﻪ ﺻــﻮرت کﺘﺒیو اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﺑﺎ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻــﻮرت واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی ﻣﺴــﺆوﻟﯿﺘی در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده24. دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳــﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨگیﻫﺎ ي اﻗﺎﻣﺖ و اراﺋﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي گﺮوهﻫﺎي ﺑﯿﺶاز 10 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎﯾﺪراﻫﻨﻤﺎ وﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ايرا کﺘﺒﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘیﻣﻌﺮﻓیکﻨﺪ.
ﻣﺎده25ـﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨگ. در ﺻـیﻫﺎيﻗﺒﻠی،واﺣﺪﻫﺎياﻗﺎﻣﺘی ﻫﯿچگﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪيﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻮاري اﺗﺎقﻫﺎي رزرو
ﺷـﺪه، ﻗﺮارگﯿﺮي درﯾکﻃﺒﻘﻪ، رﻧگ و ﺷکﻞ ﺧﺎص و ﻃﺒﻘﻪ اﺗﺎق ﻧﺪارﻧﺪ. ﺷﻤﺎره اﺗﺎق ﻫﻨگﺎم ورود ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣیﺷﻮد.


ﻣـﺎده26. ﻣﺒﻠﻎ پﯿﺶ پﺮداﺧـﺖ و ﺷـــﺮاﯾﻂپﺮداﺧﺖ ﺑﺮايرزرو ﺟﺎ ﺗﻮرﻫﺎيﻣﺴـــﺎﻓﺮﺗیکﻪ از ﻃﺮﯾﻖدﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـــﯿﺎﺣﺘیو
ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﺻـﻮرت ﻣیپﺬﯾﺮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣکﺘﻮب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸـﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘی و
ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﺑﺎﯾﺪ50% ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾکﺷــﺐ ﺑﻪ ازاء ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﻫﺎي درﺧﻮاﺳــﺘی را در ﻫﻨگﺎم رزرو و اﻟﺒﺎﻗی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾک ﺷــﺐ ﺑﻪ ازاء ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﻫﺎي درﺧﻮاﺳــﺘیرا48ﺳــﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن پﺮداﺧﺖ کﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬی اﺳــﺖ ﻋﺪم پﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي اﻧﺼـﺮاف از رزرو ﻣﺤﺴـﻮب ﺷﺪه و واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎمتی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﻄﺎل رزرو،اﻗﺪام کﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ چهارم ( ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﻄﺎل رزرو در واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣتی)

ﻣﺎده27. چنانچه اﺗﺎقﻫﺎي واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮر ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗی و از ﻃﺮﯾﻖدﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي رزرو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪاﺑﻄﺎل آن، ﻣﺸــﺮوط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣکﺘﻮب ﻃﺮﻓﯿﻦو ﺛﺒﺖ در ﺑﺮگﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪوﯾﺎﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه، ﻣﺸــﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦﺷــﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺖﺟﺮﯾﻤﻪ…
ﻣﺎده28. در ﺻــﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣکﺘﻮب ﻗﺒﻠی،چﻨﺎﻧچﻪ پﺲ از وارﯾﺰﻣﺒﻠﻎ رزرو و درﯾﺎﻓﺖﺑﺮگ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ رزرو ﺗﻮـﻂﺳــ
ﻣﺘﻘﺎﺿیﻟﻐﻮ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰانﺧﺴﺎرﺗیکﻪ ﺑﺎﯾﺪپﺮداﺧﺖ ﺷﻮد )از ﻣﺒﻠﻎ پﯿﺶپﺮداﺧﺖ کﺴﺮ ﺷﻮد( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
اﻟﻒ( اگﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿــیﺗﺎ20روز ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن رزرو ﺷــﺪه ﺑﺮاياﺳــﺘﻔﺎده، ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام کﻨﺪ، ﻫﯿچگﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ گﺮﻓﺖ.
ب( از20روز ﺗﺎ11روز ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی،ﻣﺒﻠﻎ20درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪاﻗﺎﻣﺖﯾکﺷﺐ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق
ج( از10روز ﺗﺎ ﺷﺶ روز ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی،ﻣﺒﻠﻎ30درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪاﻗﺎﻣﺖﯾکﺷﺐ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق
د( از پﻨﺞ روز ﺗﺎ48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘی،ﻣﺒﻠﻎ50درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪاﻗﺎﻣﺖﯾکﺷﺐ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق
ه( از48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود ﻣﻬﻤﺎن، ﻣﺒﻠﻎ70درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪاﻗﺎﻣﺖﯾکﺷﺐ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق،

ﺗﺒﺼـﺮه1: چﻨﺎﻧچﻪ ﻣﻬﻤﺎن پﺲ از رزرو و اﻗﺎﻣﺖدر ﻫﺘﻠی، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠی از اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﯾکﺷﺐ
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ اﺗﺎق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺒﻠﻎ پﯿﺶ پﺮداﺧﺖ کسر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ.
ﺗﺒﺼـﺮه2: کﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﻫﺎي رزرو ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﺘی و ﺟﻬﺎﻧگﺮدي ﺗﺎ48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازورود و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺨﺶپنجم ( ﺳﺎﯾﺮﻣﻘﺮرات)

ﻣﺎده29. در ﺳـﺎﯾﺮﻣﻮارد ﺧﺎص کﻪ ﺷـﺮح آن در اﯾﻦﺷـﯿﻮهﻧﺎﻣﻪگﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ، ﻧﻈﺮ کﺎرﺷﻨﺎﺳیﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨگی،
ـﻨﺎﺻـﯾﻊـﺘدﺳـیـگﺮو گﺮدﺷـيــﻮرت اﻋﺘﺮاﺿــﺪ. در ﺻـاﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـیﻫﺮﯾکاز ﻃﺮﻓﯿﻦـﻮع در کﻤﻣﻮﺿـﯿﺘﻪايـکﻞ ازﻣﺘﺸـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎنﺗﺸـکﻞﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اداره کﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨگی،ﺻـﻨﺎﯾﻊدﺳـﺘیو گﺮدﺷـگﺮياﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳیو اﺑﻼغ رأي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده30. از ﺗﺎرﯾﺦاﺑﻼغ اﯾﻦﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ،کﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺒﻠی در اﯾﻦﺧﺼﻮص ﻣﻠﻐی اﻋﻼم ﻣیﺷﻮد.
ﺳـﺎزﻣﺎنﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨگی،ﺻـﻨﺎﯾﻊدﺳـﺘی و گردشگری اﯾﻦﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾی را 20ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و از آن
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ اﺑﻼغ کرده که ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 30 اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.