نصب گواهی SSL در زیرپوشه


نصب گواهی SSL در یک زیرپوشه امکان پذیر نیست. برای فعال کردن SSL در یک زیرپوشه، می توانید یک گواهی SSL را در دامنه اصلی خود نصب کنید.

به محض اینکه آن را نصب کردید، SSL را نیز در زیر پوشه خود دارید. تنها کاری که اکنون باید انجام دهید این است که SSL را در Really Simple SSL فعال کنید.

مهم
یک زیر پوشه با یک زیر دامنه متفاوت است. دومی برای دریافت گواهینامه SSL به یک علامت عام نیاز دارد، در حالی که یک زیرپوشه می تواند از گواهینامه SSL دامنه ریشه استفاده کند.
مثلا:

اگر می خواهید SSL را در https://root.com/subfolder/ فعال کنید، باید SSL را در https://root.com/ نصب کنید و سپس SSL (با SSL Really Simple) را در https://root.com/subfolder فعال کنید. /

نتیجه گیری؛ نصب SSL برای دامنه شما بر اساس نقشه زیر است:

Wildcard (برای همه زیر دامنه ها – *.root.com ) یا 1 گواهی SSL خاص در هر زیر دامنه (به عنوان مثال www)
گواهی ریشه یا دامنه واحد (هم برای www. و هم برای غیرwww.)
توسط گواهی ریشه یا تک دامنه فعال می شود


Installing SSL on Subfolders

It’s not possible to install an SSL Certificate on a subfolder. To enable SSL on a subfolder you can install an SSL Certificate on your root domain.

As soon as you have that installed, you also have SSL on your subfolder. The only thing left to do now is to activate SSL in Really Simple SSL. 

ImportantA subfolder is different from a subdomain. The latter needs a wildcard to receive an SSL Certificate, while a subfolder can use the SSL Certificate of the root domain.×Dismiss this alert.

For example:

If you want to enable SSL on https://root.com/subfolder/ you should install SSL on https://root.com/ and afterward activate SSL (with Really Simple SSL) on https://root.com/subfolder/

Concluding; installing SSL for your domain is based on below mapping:

  • Wildcard (for all subdomains – *.root.com ) or 1 specific SSL certificate per subdomain (e.g. www)
  • Root certificate or single domain (for both www. and non-www.)
  • Activated by Root or single domain certificate

دیدگاه‌ خود را بنویسید