فیلد سفارشی the_meta

the_meta()

برای بازیابی متای پست و رندر دستی این تابع منسوخ شده است، بجای آن از:

از get_post_meta()

استفاده کنید.

این تابع لیستی از فیلدهای سفارشی پست را نمایش می دهد.

اطلاعات بیشتر

این یک تابع داخلی ساده برای نمایش فیلدهای سفارشی برای پست فعلی است که به عنوان “post-meta” شناخته می شود (ذخیره شده در جدول wp_postmeta). این داده ها را به یک لیست نامرتب قالب بندی می کند (خروجی زیر را ببینید).

باید از درون The Loop یا در یک فایل موضوعی که داده‌های یک پست را مدیریت می‌کند (مثلا single.php) استفاده شود. () the_meta کلیدهای meta_key (یعنی نام فیلدها) را که با زیرخط شروع می شوند نادیده می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این برچسب، به فیلدهای سفارشی مراجعه کنید .

منبع

wp-includes/post-template.php

function the_meta() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.0.2', 'get_post_meta()' );
	$keys = get_post_custom_keys();
	if ( $keys ) {
		$li_html = '';
		foreach ( (array) $keys as $key ) {
			$keyt = trim( $key );
			if ( is_protected_meta( $keyt, 'post' ) ) {
				continue;
			}

			$values = array_map( 'trim', get_post_custom_values( $key ) );
			$value  = implode( ', ', $values );

			$html = sprintf(
				"<li><span class='post-meta-key'>%s</span> %s</li>\n",
				/* translators: %s: Post custom field name. */
				esc_html( sprintf( _x( '%s:', 'Post custom field name' ), $key ) ),
				esc_html( $value )
			);

			/**
			 * Filters the HTML output of the li element in the post custom fields list.
			 *
			 * @since 2.2.0
			 *
			 * @param string $html  The HTML output for the li element.
			 * @param string $key   Meta key.
			 * @param string $value Meta value.
			 */
			$li_html .= apply_filters( 'the_meta_key', $html, $key, $value );
		}

		if ( $li_html ) {
			echo "<ul class='post-meta'>\n{$li_html}</ul>\n";
		}
	}
}

مشاهده همه مراجع مشاهده در Trac View در GitHub

قلاب

apply_filters (‘the_meta_key’, string $html , string $key , string $value  )

خروجی HTML عنصر li را در لیست فیلدهای سفارشی پست فیلتر می کند.

استفاده می کندشرح
get_post_custom_keys()wp-includes/post.phpنام فیلدهای متا را برای یک پست بازیابی می کند.
get_post_custom_values()wp-includes/post.phpمقادیر یک فیلد پست سفارشی را بازیابی می کند.
is_protected_meta()wp-includes/meta.phpتعیین می کند که آیا یک کلید متا محافظت شده در نظر گرفته می شود.

    دیدگاه‌ خود را بنویسید