تابع get_post_meta

سیستم مدیریت محتوا وردپرس به نویسندگان پست اجازه دهد تا فیلدهای سفارشی را به یک پست اختصاص دهند. این اطلاعات اضافی دلخواه به عنوان متا دیتا یا ابرداده شناخته میشود.

تابع get_post_meta یک فیلد متا پست را برای شناسه پست داده شده بازیابی می کند.

get_post_meta( int  $post_id , string  $key  =  ” , bool  $single  =  false  ): مخلوط

مولفه ها

متن ترجمه شده(متن اصلی) Parameters
$post_id بین المللیضروری
شناسه پست $key رشتهاختیاری
کلید متا برای بازیابی به طور پیش فرض، داده ها را برای همه کلیدها برمی گرداند.

$post_idintrequired
Post ID.
$keystringoptional
The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys.
پیش فرض:
''$single بوول اختیاری
آیا باید یک مقدار واحد را برگرداند یا خیر.
اگر این پارامتر مشخص نشده باشد، تأثیری ندارد .$key

پیش فرض: false
Default:''
$singlebooloptional
Whether to return a single value.
This parameter has no effect if $key is not specified.

Default:false
Return
mixed An array of values if $single is false.
The value of the meta field if $single is true.
False for an invalid $post_id (non-numeric, zero, or negative value).
An empty string if a valid but non-existing post ID is passed.

$post_idبین المللیضروری

شناسه پست$keyرشتهاختیاری

کلید متا برای بازیابی به طور پیش فرض، داده ها را برای همه کلیدها برمی گرداند.

پیش فرض:''$singleبوولاختیاری

آیا باید یک مقدار واحد را برگرداند یا خیر. اگر این پارامتر مشخص نشده باشد،
تأثیری ندارد .$key

پیش فرض:false

برگشت

مخلوط آرایه ای از مقادیر اگر $singleنادرست باشد.
مقدار فیلد متا اگر $singleدرست باشد.
برای یک $post_idمقدار نامعتبر (غیر عددی، صفر یا منفی) نادرست است.
اگر یک شناسه پست معتبر اما وجود نداشته باشد، یک رشته خالی است.

اطلاعات بیشتر

  • لطفاً توجه داشته باشید که اگر یک ترکیب db به حروف بزرگ و کوچک حساس نباشد (با پسوند _ci باشد )، update_post_meta و delete_post_meta و get_posts() رکوردهای متا را با کلیدهای بزرگ یا کوچک به روز می کنند/حذف می کنند. با این حال، get_post_meta ظاهراً به دلیل کش وردپرس به حروف کوچک و بزرگ حساس است. برای اطلاعات بیشتر به https://core.trac.wordpress.org/ticket/18210 مراجعه کنید . مراقب باشید که حروف بزرگ و کوچک را با هم مخلوط نکنید.
  • از: get_metadata() برای بازیابی متادیتا استفاده می کند.
کد
function get_post_meta( $post_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'post', $post_id, $key, $single );
}

منبع

wp-includes/post.php

دیدگاه‌ خود را بنویسید