بازیابی فیلد متا پست get_post_custom

get_post_custom( int  $post_id  ):

فیلدهای متا پست را بر اساس شناسه پست بازیابی می کند.

شرح

فیلدهای متا پست در صورت امکان از حافظه پنهان بازیابی می شوند، بنابراین تابع بهینه شده است تا بیش از یک بار فراخوانی شود.

مولفه های

$post_idبین المللیاختیاری

شناسه پست پیش فرض شناسه جهانی است $post.

برگشت

مخلوط آرایه ای از مقادیر.
برای یک $post_idمقدار نامعتبر (غیر عددی، صفر یا منفی) نادرست است.
اگر یک شناسه پست معتبر اما وجود نداشته باشد، یک رشته خالی است.

اطلاعات بیشتر

همچنین به get_post_custom_keys() و get_post_custom_values() مراجعه کنید.

منبع

wp-includes/post.php

function get_post_custom( $post_id = 0 ) {
	$post_id = absint( $post_id );

	if ( ! $post_id ) {
		$post_id = get_the_ID();
	}

	return get_post_meta( $post_id );
}

مشاهده همه مراجع مشاهده در Trac View در GitHub

استفاده می کندشرح
get_the_ID()wp-includes/post-template.phpشناسه مورد فعلی در حلقه وردپرس را بازیابی می کند.
آبسینت()wp-includes/functions.phpیک مقدار را به عدد صحیح غیر منفی تبدیل می کند.
استفاده شده توسطشرح
rss_enclosure()wp-includes/feed.phpمحفظه rss را برای پست فعلی نمایش می دهد.
atom_enclosure()wp-includes/feed.phpمحفظه اتم را برای پست فعلی نمایش می دهد.
post_custom()wp-includes/post-template.phpفیلد متا داده سفارشی پست را بازیابی می کند.
get_enclosed()wp-includes/post.phpمحفظه هایی را که قبلاً برای یک پست بسته شده اند، بازیابی می کند.
get_post_custom_keys()wp-includes/post.phpنام فیلدهای متا را برای یک پست بازیابی می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید