فیلد مطلب

تابع get_post_meta

سیستم مدیریت محتوا وردپرس به نویسندگان پست اجازه دهد تا فیلدهای سفارشی را به یک پست اختصاص دهند. این اطلاعات اضافی دلخواه به عنوان متا دیتا یا ابرداده شناخته میشود. تابع get_post_meta یک فیلد متا پست را برای شناسه پست داده شده بازیابی می کند. get_post_meta( int  $post_id , string  $key  =  ” , bool  $single  =  false  ): مخلوط مولفه ها متن ترجمه شده (متن اصلی) Parameters $post_id بین المللیضروریشناسه […]

تابع get_post_meta بیشتر بخوانید »

فیلدهای سفارشی وردپرس

سیستم مدیریت محتوا وردپرس به نویسندگان پست اجازه دهد تا فیلدهای سفارشی را به یک پست اختصاص دهند. این اطلاعات اضافی دلخواه به عنوان متا دیتا یا ابرداده شناخته میشود. چگونگی استفاده از فیلدهای سفارشی وردپرس وردپرس این قابلیت را دارد که به نویسندگان پست اجازه دهد تا فیلدهای سفارشی را به یک پست اختصاص دهند. این

فیلدهای سفارشی وردپرس بیشتر بخوانید »

فیلد سفارشی the_meta

the_meta() برای بازیابی متای پست و رندر دستی این تابع منسوخ شده است، بجای آن از: از get_post_meta() استفاده کنید. این تابع لیستی از فیلدهای سفارشی پست را نمایش می دهد. اطلاعات بیشتر این یک تابع داخلی ساده برای نمایش فیلدهای سفارشی برای پست فعلی است که به عنوان “post-meta” شناخته می شود (ذخیره شده

فیلد سفارشی the_meta بیشتر بخوانید »